Evakuacija, evakuacijos planų braižymas

REIKALAVIMAI EVAKAVIMO PLANAMS

Reikalavimus pastatų, patalpų evakavimo planams, tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planams nustato Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1-223 (Žin., 2010, Nr.99-5167):

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 2 priedas

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – planas) turi būti parengtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių. Planą, suderintą su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais, tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Šiam planui išmokti įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ne rečiau kaip kartą per metus turi būti rengiamos pratybos.

Plane būtina numatyti:

1. pagalbą ugniagesiams renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinimui reikalingo vandens telkinio ir t. t.;
2. elektros energijos išjungimą (išskyrus priešgaisrinės apsaugos sistemas), transportavimo įrenginių ir agregatų sustabdymą, įvairių komunikacijų uždarymą, vėdinimo sistemų išjungimą degančiose ir šalia jų esančiose patalpose ir kitus veiksmus, kuriais bus siekiama sustabdyti gaisro plitimą;
3. automatinių gaisro gesinimo sistemų (dūmų šalinimo, žmonių informavimo) patikrinimą;
4. žmonių, gesinančių gaisrą, apsaugą nuo galimų užgriuvimų, apsinuodijimų ir t .t.;
5. žmonių evakavimą iš gaisro zonos, materialinių vertybių apsaugą ir evakavimą;
6. žinybinių priešgaisrinių pajėgų, savanoriškosios ugniagesių formuotės (jei tokios yra) veiksmų tvarką, gesinimo priemonių ir technikos panaudojimą;
7. personalo, dirbančio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje skirtingomis sąlygomis (darbo ir poilsio dienomis, žiemos periodu ir t. t.), veiksmų variantus.”

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6 priedas

Pagrindiniaižmonių evakuacijos plano reikalavimai:

1. Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo, kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.
2. Aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti: laiptines, liftus ir liftų holus, kambarius, balkonus, išorines kopėčias, taip pat laiptinių, liftų holų ir evakuacijos keliuose esančias duris.
3. Kiekvieno viešbučio, motelio, senelių prieglaudos, pensiono, poilsio namų, nakvynės namų kambario matomoje vietoje turi būti pakabintas žmonių evakavimo planas ir gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė, kurioje nurodyta, kaip elgtis kilus gaisrui. Kiekvienos patalpos žmonių evakavimo plane turi būti užrašas „Jūsų kambarys…“.
4. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakavimo plane turi būti pažymėtas ištisine linija, atsarginis – punktyru. Šios linijos turi būti žalios spalvos ir dukart storesnės negu pastato aukšto žmonių evakavimo plano linijos. Pagrindinį evakuacijos kelią aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti per laiptines, apsaugotas nuo dūmų, taip pat laiptines, vedančias į pirmąjį pastato aukštą. Kai laiptinės vienodai apsaugotos nuo dūmų ir ugnies, pagrindinis evakuacijos kelias yra iki artimiausios laiptinės. Linijos, rodančios evakuacijos kelią, turi būti nubrėžtos iš kambario iki išėjimo į laiptinę arba kitą saugią vietą.
5. Aukšto žmonių evakavimo plane simboliais turi būti pažymėta: žmonių evakavimo plano vietos, rankinių gaisro signalizatorių jungikliai, gaisriniai čiaupai, gaisrinių siurblių (elektrifikuotų sklendžių) jungikliai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo jungikliai, elektros skydeliai, telefonai. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi.
6. Aukšto žmonių evakavimo plane simbolius būtina aiškiai iššifruoti.
7. Su žmonių evakavimo planu turi būti supažindinti visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Pakartotinai turi būti supažindinama kiekvienais metais.
8. Žmonių evakavimo planą privalo patvirtinti įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.

UAB Dominis ruošia evakuacijos, civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus, bei priešgaisrines teritorijos ir transporto judėjimo teritorijose schemas.

Pastatuose turi būti sudaryti evakuacijos planai, paskirstytos aptarnavimo ir apsaugos darbuotojų pareigos organizuojant žmonių evakavimą, turto gelbėjimą ir kitus darbus.

Viešbučių kambariuose matomose vietose turi būti evakuacijos planas. Taip pat trumpa priešgaisrinės saugos reikalavimųatmintinė.
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės BPST 01-97 (p.16.3; p.16.9)
Chemijos pramonės įmonių priešgaisrinės saugos taisyklės PST 07-97 (p.3.1.16)

Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planai

Objektuose turi būti parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas ir organizuojami praktiniai užsiėmimai ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės BPST 01-97 (p.1.8.9.)

Chemijos pramonės įmonių priešgaisrinės saugos taisyklės PST 07-97 (p.1.7.9.)

  • Evakuacijos plano braižymo kaina 55 Eur už 1 vnt.

Susisiekite su mumis!