Priešgaisrinės saugos mokymo kursas

Lietuvos Respublikos (toliau LR) Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518; Žin., 2008, Nr.71-2704; Žin., 2010, Nr.1-30; Žin., 2010, Nr.118-5992; Žin., 2010, Nr.137-6996) skelbia, kad LR veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo užtikrinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą objekte ir nustatyti priešgaisrinį režimą jame. To paties įstatymo 11 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingi jų vadovai. Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos nuo gaisro priemonių. Įmonės, įstaigos ir organizacijos vadovas gali savo vadovaujamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojui pavesti kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

Siekiant tinkamo aukščiau paminėtų pareigų įgyvendinimo LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 5 dalis numato juridinio asmens vadovui prievolę – baigti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą: „Priešgaisrinės saugos mokymo programą turi išklausyti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.” Pastebėtina, kad to paties įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje yra pasakyta, kad priemonės priešgaisrinei saugai užtikrinti visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose finansuojamos iš jų arba joms skirtų lėšų.

LR Vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-193 buvo patvirtinti kriterijai įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, kurių vadovai turi baigti priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą (Žin. 2003, Nr. 54-2403). Vadovaujantis šiais kriterijais priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą turi baigti šių juridinių asmenų vadovai:

1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.
2. Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 bendro ploto C kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.
3. Objektai, kuriuose naudojamų ar laikomų pavojingų medžiagų kiekis pagal Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinius kiekius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 1999, Nr. 68-2186), viršija pirmąjį (I) ribinių kiekių lygį.
4. Prekybos objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto prekybos salių.
5. Gydymo įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 stacionarių gydymo vietų.
6. Viešbučiai, moteliai, socialinės rūpybos įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 vietų.
7. Kultūros objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto salių, saugyklų.
8. Kiti objektai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 patvirtino Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programą (Žin. 2003, Nr. 68-3114):

ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų (toliau vadinama – objektų vadovai) priešgaisrinės saugos mokymo programos (toliau vadinama – Programa) paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

II. MOKYMO TVARKA

2. Mokyti objektų vadovus gali asmenys, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593) ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1909) nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu (toliau vadinama – mokymo vykdytojai).
3. Mokymo vykdytojas priešgaisrinės saugos mokymui privalo naudoti 1 priede nurodytas priemones.
4. Išklausiusiems Programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą objektų vadovams mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą (2 priedas). Ant pažymėjimo dedamas mokymo vykdytojo antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.
Pažymėjimas galioja penkerius metus nuo jo išdavimo dienos.

III. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO MASTAS

5. Objektų vadovų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos.

IV. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

6. Gaisrų statistiniai duomenys šalyje. Pagrindinės gaisrų priežastys (1 valanda).
7. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (1 valanda).
8. Priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka (2 valandos).
9. Priešgaisrinė įranga (2 valandos).
10. Gaisrų gesinimo organizavimas. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui (1 valanda).
11. Objektų vadovų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (1 valanda).

V. BAIGIAMASIS ŽINIŲ ĮVERTINIMAS

12. Išklausiusiems Programos kursą objektų vadovams mokymo vykdytojo nustatyta tvarka organizuojamas žinių įvertinimo baigiamasis egzaminas. Egzaminui skiriama 1 valanda.
13. Baigiamajame egzamine dalyvauja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai.
14. Apie baigiamojo egzamino datą, laiką ir vietą valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki egzamino.
15. Baigiamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis atsakė į daugiau kaip 70 % pateiktų klausimų.
16. Neišlaikiusiems baigiamojo egzamino objektų vadovams pakartotinai egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 2 savaičių.
17. Baigiamojo egzamino rezultatai įforminami protokolu.

  • Kainos sutartinės

  • Galimas nuotolinis mokymas

Susisiekite su mumis!