Priešgaisrinės saugos mokymai

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių” 12 punktas (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970) nustato, kad juridinių asmenų vadovai, nepriklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies ir darbuotojų skaičiaus, periodiškumu – kas 3 metai, turi organizuoti visų savo darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms” (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360).

Tuo tikslu juridinio asmens vadovas turi parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą, kurioje nurodoma: 1) priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė; 2) darbuotojų (valstybės tarnautojų) išklausiusių priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 patvirtinti „Minimalius reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms” (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360) numato šias priešgaisrinės saugos mokymo temas:

1. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys (30 minučių).
2. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams (60 minučių): teritorijos priežiūrai; statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms; elektros įrenginiams; šildymui ir vėdinimui; technologiniams procesams; pavojingų medžiagų transportavimui; medžiagų sandėliavimui; statybos darbams; ugnies darbams.
3. Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai (30 minučių): stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos; perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos; lauko gaisrinio vandentiekio sistemos; dūmų ir šilumos kontrolės sistemos; pirminės gaisro gesinimo priemonės.
4. Veiksmai kilus gaisrui (45 minutės).
5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (15 minučių).

Darbuotojų (valstybės tarnautojų) priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti darbuotojus (valstybės tarnautojus) su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, darbuotojų (valstybės tarnautojų) teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Pastebėtina, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto „Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo” (Žin., 2010, Nr. 23-1103) 21 punkto 1 papunktyje yra numatyta, kad patikrinimo metu, be kitų pagrindinių klausimų, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti ar objekte yra atliekamas periodinis visų darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais.

  • Kainos sutartinės

  • Galimas nuotolinis mokymas

Susisiekite su mumis!